En sommararbetare är framtidens medarbetare.

sommararbetare

Genom att använda olika benämningar på sina anställda riskerar man, som arbetsgivare, att gå i fällan där arbetsgivarvarumärket glöms bort; kostnaderna och satsningen på framtiden.

Låt oss ta ett exempel; rollen som dammsugarförsäljare, en roll som även gett upphov till en skämtsam nidbild av rollen som säljare. I detta exempel är det en kund som söker en liten, tyst och effektiv dammsugare av just en dammsugarförsäljare. Platsen är en elektronikaffär.

Vad sker härnäst? Säljaren presenterar en produkt och svarar på kundens detaljerade frågor. Detta upplevs som god service och kunden blir glad då säljaren uppvisar vilja att hjälpa till. Ett kortvarigt, men viktigt förtroende skapas. Då säljaren, utifrån samtalet med kunden, vet att det finns en något dyrare modell som skulle vara optimal visas denna upp. Efter avslutat köp lämnar kunden affären med en ny dammsugare, och trots en något överskriden budget är kunden helt nöjd.

Det intressanta i detta exempel är inte snittkvittot, utan det faktum att kunden inte har en aning om att köpet av dammsugaren hanterades av en sommararbetare som började sitt arbete för bara några veckor sedan. För kunden är sommararbetaren lika värdefull och nödvändig som en tillsvidareanställd säljare. Själva anställningsförhållandet är ju för kunden helt oviktigt. Att uppfylla kundlöftet; ge god service, förstå kundens behov samt överträffa kundens förväntningar är alltid viktigast.

”Kunden har samma förväntningar på säljaren, oavsett anställningsform.”


En sommararbetare är, för företaget och dess kontaktytor, alltid lika värdefull som en tillsvidareanställd och företaget bör vara precis lika noggranna i arbetet med att finna samt välja rätt person. Den största fienden är good enough is perfect, vilket blir konsekvensen om tidsbristen är en faktor i både rekryteringen samt under en introduktion till arbetet. Detta i sin tur leder, högst sannolikt, till att sommararbetarens erfarenheter av att arbeta inom företaget blir negativa. Känslan av delaktighet blir obefintlig. En investering som var tänkt att skapa mervärde för företaget blev helt plötsligt en onödig kostnad, såväl finansiellt som varumärkesmässigt.

 

En sommararbetare är ett av företagets visitkort

En sommararbetare blir en varumärkesambassadör, ett visitkort mot kundkretsen. Hen representerar företaget med personlighet, attityd och agerande. Kunden utgår alltid ifrån att sommararbetarens värderingar överensstämmer med företagets. Ett arrogant och likgiltigt uppträdande gentemot kunden blir omedelbart synonymt med hur kunden upplever företaget, även om uppträdandet endast förmedlas av en enda medarbetare inom företaget.

Betydelsen av en framgångsrik rekrytering även vid korta anställningsförhållanden är stor då medarbetaren förväntas, att på kort tid, ta till sig arbetsuppgifterna samt identifiera sig med företagets värden och olika tillvägagångssätt. Det finns sällan gott om tid för introduktion då hela anställningsförhållandet vanligtvis upphör efter några månader. Med hjälp av en professionellt genomförd rekryteringsprocess väljs den bäst lämpade sommararbetaren som med sin positiva attityd och aktiva sätt, representerar företagets värderingar och möter kunderna med ett professionellt sätt för att skapa resultat.

 

Arbetstagaren är i framtiden en köpande kund

En sommararbetares anställning upphör oftast när hösten kommer och medarbetarens erfarenheter av sommarjobbet sprids raskt i sociala medier oavsett om de är negativa eller positiva. I detta sammanhang är företagets varumärke helt utlämnat till hur medarbetaren upplevt sin tid som anställd. Det är viktigt att göra så mycket som möjligt för att säkerställa att arbetsupplevelsen motsvarar förväntningarna då den här sommarens sommararbetare är nästa vinters kund. Liksom hens 600 vänner på Facebook. Tillfälliga medarbetare är viktiga varumärkesambassadörer för företaget även efter sommaren.

 

Framtidens medarbetare

En framgångsrik rekrytering av en sommarbetare möjliggör även en framtida karriär i företaget. Med det finns det flera fördelar; övriga medarbetare behöver inte allokera tid för att lära upp en ny medarbetare. Med andra ord - kostnadsbesparingar. En väl genomförd sommarrekrytering är, i bästa fall, således en utmärkt och långsiktig satsning på företagets personal.

Sommararbetare kan skapa mernytta för ert företag. Framförallt då dagens företag digitaliserar sina funktioner i allt större omfattning.

Dagens sommararbetare är framtidens tjänsteanvändare. Med hjälp av sommararbetare kan företaget lära sig förstå sina användare och kan få konkreta tips för att bygga upp mer användarvänliga tjänster med relevant innehåll. 

Kommande generationers digitala kunskaper är viktiga att beakta i rekryteringsprocessen. Vid rekryteringen av sommararbetare är det viktigt att komma ihåg de erfarenheter av digitala miljöer, vilka inverkar på valet av rekryteringskanaler, förhållningssätt till innehållet i platsannonsen och ansökningsprocess. Yngre generationer rör sig, i större omfattning, i sociala medier, konsumerar videor dagligen och är inte intresserade av komplicerade samt tidskrävande ansökningsprocesser. 

Ert företag är en viktig språngbräda. En sommararbetare för med sig nya kunskaper och idéer in i företaget och skaffar sig själv färdigheter som är viktiga utifrån framtida karriärval. När du hjälper en ung utbildad person att inleda sin karriär kan det hända att just ert företag får privilegiet att hen väljer att återvända till er senare i sin karriär. 

Vem vet – kanske kommer framtidens skarpaste och skickligaste medarbetare redan denna sommar att få anställning i just ert företag.

New call-to-action

Topics: För jobbsökandeFör företag

Nya Inlägg

Topics